Na osnovu člana 39 i člana  40 stav 1  Zakona o državnoj imovini ( ,, Službeni list CG“ , br.21/09 i 40/11 ) , člana 29 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari državne svojine ( ,, Službeni list Crne Gore“ br 44/10 ) i Odluke Odbora direktora Društva br  688-OD/22  od 12.09.2022 ,Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda objavljuje :

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA

I ZAKUPODAVAC

DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva”

II PREDMET JAVNOG POZIVA

Oglašava se davanje u zakup  dva poslovna prostora na katastarskoj parceli 1271/38 KO Budva, iz Budve, list nepokretnost br. 3178, na adresi Slovenska obala bb koja se nalaze u objektu ,,Sportsko rekreativnog centra”-zatvorenog gradskog bazena u Budvi.

 1. Poslovni prostor u prizemlju površine 80 m² i
 2. Poslovni prostor na prvom spratu objekta DOO ,, SRC Budva “, zadnji ulaz , preko puta TN ,, Slovenska plaža “,površine 125 m² sa namjenom – teretana.

Prostori se izdaju isključivo radi obavljanja sportske djelatnosti.

III ROK ZAKUPA

Poslovni prostori se izdaju na period od 5 ( pet ) godina , počev od 01.10.2022.god.

IV NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje zakupnine se ima vršiti na mjesečnom nivou , do 5 ( petog ) u mjesecu za tekući mjesec , na osnovu ispostavljene facture.

V MINIMALNA CIJENA ZAKUPA

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor br 1. na mjesečnom nivou iznosi 300,00 € bez PDVa-a ;

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor br 2. na mjesečnom nivou , iznosi 300,00 € bez PDV-a ;

U cijene  zakupa  nije uračunat PDV , kao ni troškovi struje , vode , komunalne dažbine i ostali troškovi.

VI PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća za zakup poslovnih prostora imaju sva fizička i pravna  lica koja u naznačenom roku podnesu prijavu za zakup poslovnih prostora i prilože dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od jedne početne cijene zakupnine ( sa PDV –om ) na žiro račun ,, Sportsko rekreativi centar Budva“ br 540-7895-31 koji se vodi kod Erste banke.

Pravo učešća nemaju lica koja na dan održavanja otvaranja ponuda imaju neizmirenih obaveza prema DOO ,, Sportsko rekreativni sportski centar Budva“.

Rok za prikupljanje ponuda je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

VII SADRŽINA PONUDE

Ponude zajedno sa dokazom o uplati depozita se predaju u zatvorenoj koverti u upravi društva , ili šalju putem pošte na adresu DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva“ , Slovenska Obala bb 85310 Budva , sa naznakom „Za prikupljanje ponuda po javnom pozivu – ne otvaraj „.

Ponuda treba da sadrži :

 • Tačan naziv i adresu ponuđača ;
 • Ponuđenu cijenu izraženu u eurima bez PDV –a za period od mjesec dana ;
 • Broj žiro računa za vraćanje depozita ;
 • Pečat i potpis ovlašćenog lica u privrednom društvu ili drugom pravnom licu , odnosno potpis ponuđača za fizička lica ;
 • Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su da kao garanciju učešća dostaviti dokaz o uplati depozita u iznosu jedne početne cijene zakupnine ( sa PDV –om ) na žiro račun br 540-7895-31 koji se vodi kod Erste banke ;
 • Naznaku za koji poslovni prostor se odnosi ponuda ;
 • Opis djelatnosti ;

Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su da uz ponudu dostave lične podatke :

 • Za fizička lica : ime , prezime , adresu stanovanja , matični broj , broj lične karte ili pasoša ;
 • Za preduzetnike : rješenje o registraciji , ime i prezime , uvjerenje o prebivalištu , kopiju rješenja o dodjeljenom PIB – u i PDV –u , ukoliko je u sistenu PDV –a i karton deponovanih potpisa ;
 • Za pravna lica : naziv i sjedište , izvod iz CRPS –a ne stariji  od 3 mjeseca ,odnosno dokaz o registraciji izdat od strane nadležnog organa kod kojeg je pravno lice registrovano za ostala pravna lica , ime i prezime direktora odnosno zakonskog zastupnika pravnog lica  i njegov potpis , ovlašćenje – punomoćje za učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda.
 • Sva priložena dokumenta dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kao poseban uslov uz ponudu mora biti dostavljen program koji će sadržati detaljan opis načina rada i plan sadržaja ( ponuđači moraju da imaju osmišljen sportski sadržaj ).

NAPOMENA : Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

VIII OBILAZAK PROSTORIJA KOJE SU PREDMET ZAKUPA

Zakupodavac će za zainteresovane ponuđače svakog radnog dana od 9.00 do 11.00 časova omogućiti obilazak poslovnih prostora.Ponuđači su u obavezi da najave dolazak na broj telefona 033-452-043

IX ODLUČIVANJE O IZBORU PONUĐAČA

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena zakupnine.

Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se ponuđač koji je dostavio ponudu sa najvećom cijenom zakupnine.

U slučaju više ponuđača sa istom ponudom , Društvo ima diskreciono pravo da izabere ponuđača.

X NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Najpovoljniji ponuđač dužan je sa DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva”  zaključiti ugovor u roku od 5 ( pet ) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od ponude i ne zaključi ugovor u predviđenom roku , gubi pravo na istu kao i pravo na povraćaj depozita.

Zakupnina se plaća na mjesečnom nivou unaprijed do 5 ( petog ) u mjesecu.

Ponuđaču čija ponuda je  prihvaćena , depozit se uračunava u iznos zakupnine, dok će ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena depozit biti vraćen u roku od 5 ( pet ) dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRAVA ZAKUPODAVCA

Zakupodavac  zadržava pravo da Ugovorom o zakupu koji će zaključiti sa Ponuđačem dodatno precizira prava i obaveze ugovornih strana shodno Zakonu o obligacionim odnosima.Ukoliko izabrani ponuđač ne zaključi Ugovor o zakupu u predviđenom roku , Zakupodavac zadržava pravo da pristupi zaključenju ugovora sa sledećim rangiranim ponuđačem.  

XI SPROVOĐENJE POSTUPKA

Otvaranje ponuda sprovešće se dana 28. 09. 2022 godine sa početkom u 12.00 časova , u prostorijama Društva i istom mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana od dana sprovođenja postupka.