Na osnovu člana 39 i člana  40 stav 1  Zakona o državnoj imovini ( ,, Službeni list CG“ , br.21/09 i 40/11 ) , člana 29 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari državne svojine ( ,, Službeni list Crne Gore“ br 44/10 ) i Odluke Odbora direktora Društva br  688-OD/22  od 12.09.2022 ,Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda objavljuje :

JAVNI POZIV

 za davanje u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja ponuda

I ZAKUPODAVAC

DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva”

II PREDMET JAVNOG POZIVA

DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva “  oglašava  davanje u zakup  poslovnog   prostora na katastarskoj parceli 1271/38 KO Budva, iz Budve, list nepokretnost br. 3178, na adresi Slovenska obala bb koja se nalaze u objektu ,,Sportsko rekreativnog centra”- zatvorenog gradskog bazena u Budvi.

Poslovni prostor se nalazi  na prvom spratu objekta DOO ,, SRC Budva “, zadnji ulaz , preko puta TN ,, Slovenska plaža “, površine 125 m² sa namjenom – teretana.

Prostor se izdaje  isključivo radi obavljanja sportske djelatnosti.

III ROK ZAKUPA

Poslovni prostor se izdaje  na period od 5 ( pet ) godina.

IV NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje zakupnine se ima vršiti na mjesečnom nivou , do 5 ( petog ) u mjesecu za tekući mjesec , na osnovu ispostavljene fakture.

V MINIMALNA CIJENA ZAKUPA

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor  na mjesečnom nivou iznosi 300,00 € bez uračunatog  PDV-a ;

U cijenu  zakupa  nije uračunat PDV , kao ni troškovi struje , vode , komunalne dažbine i ostali troškovi.

VI PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća za zakup poslovnog  prostora imaju sva fizička i pravna  lica koja u naznačenom roku podnesu prijavu za zakup poslovnog  prostora i prilože dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od jedne početne cijene zakupnine ( + PDV  ) na žiro račun ,, Sportsko rekreativi centar Budva“ br 540-7895-31 koji se vodi kod Erste banke.

Cijena početne zakupnine sa uračunatim PDV-om iznosi 363,00 €.

Pravo učešća po javnom pozivu nemaju ponuđači koji imaju neizmirene obaveze po osnovu ugovora o zakupu , prema ovom privrednom društvu.

VII SADRŽINA I DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude zajedno sa dokazom o uplati depozita se predaju u zatvorenoj koverti u upravi društva , ili šalju putem pošte na adresu  DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva“ , Slovenska Obala bb 85310 Budva   , sa naznakom  “ Za prikupljanje ponuda po javnom pozivu – ne otvaraj  „. Sve ponude moraju biti dostavljene najkasnije  do  24.10.2022. do 14.00 časova. Na koverti treba da stoje osnovni podaci o ponuđaču ( ime i prezime/naziv , i adresa/sjedište ponuđača ).

Ponuda treba da sadrži :

 • Tačan naziv i adresu ponuđača ;
 • Ponuđenu cijenu izraženu u eurima bez PDV –a za period od mjesec dana ;
 • Broj žiro računa za vraćanje depozita ;
 • Pečat i potpis ovlašćenog lica u privrednom društvu ili drugom pravnom licu , odnosno potpis ponuđača za fizička lica ;
 • Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su da kao garanciju učešća dostaviti dokaz o uplati depozita u iznosu jedne početne cijene zakupnine ( sa PDV –om odnosno 363,00 € ) na žiro račun br 540-7895-31 koji se vodi kod Erste banke ;
 • Opis djelatnosti ;

Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su da uz ponudu dostave lične podatke :

 • Za fizička lica : ime , prezime , adresu stanovanja , matični broj , broj lične karte ili pasoša ;
 • Za preduzetnike : rješenje o registraciji , ime i prezime , uvjerenje o prebivalištu , kopiju rješenja o dodjeljenom PIB – u i PDV –u , ukoliko je u sistemu PDV –a i karton deponovanih potpisa ;
 • Za pravna lica : naziv i sjedište , izvod iz CRPS –a ne stariji  od 3 mjeseca ,odnosno dokaz o registraciji izdat od strane nadležnog organa kod kojeg je pravno lice registrovano za ostala pravna lica , ime i prezime direktora odnosno zakonskog zastupnika pravnog lica  i njegov potpis , ovlašćenje – punomoćje za učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda.
 • Sva priložena dokumenta dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kao poseban uslov uz ponudu mora biti dostavljen program koji će sadržati detaljan opis načina rada i plan sadržaja ( ponuđači moraju da imaju osmišljen sportski sadržaj ).

NAPOMENA : Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

VIII OBILAZAK PROSTORIJA KOJE SU PREDMET ZAKUPA

Zakupodavac će za zainteresovane ponuđače svakog radnog dana od 9.00 do 11.00 časova omogućiti obilazak poslovnog  prostora.Ponuđači su u obavezi da najave dolazak na broj telefona 033-452-043

IX ODLUČIVANJE O IZBORU PONUĐAČA

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena zakupnine.

Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se ponuđač koji je dostavio ponudu sa najvećom cijenom zakupnine.

Ponudjena cijena…………………………………………………………………………………… 100 bodova

U slučaju više ponuđača sa istom ponudom , prednost će imati ponuđač koji ima  bolje osmišljen sportski sadržaj.

X NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Najpovoljniji ponuđač dužan je sa DOO ,, Sportsko rekreativni centar Budva”  zaključiti ugovor u roku od 5 ( pet ) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od ponude i ne zaključi ugovor u predviđenom roku , gubi pravo na istu kao i pravo na povraćaj depozita.

Zakupnina se plaća na mjesečnom nivou unaprijed do 5 ( petog ) u mjesecu.

Ponuđaču čija ponuda je  prihvaćena , depozit se uračunava u iznos zakupnine, dok će ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena depozit biti vraćen u roku od 5 ( pet ) dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

PRAVA ZAKUPODAVCA

Zakupodavac  zadržava pravo da Ugovorom o zakupu koji će zaključiti sa Ponuđačem dodatno precizira prava i obaveze ugovornih strana shodno Zakonu o obligacionim odnosima.Ukoliko izabrani ponuđač ne zaključi Ugovor o zakupu u predviđenom roku , Zakupodavac zadržava pravo da pristupi zaključenju ugovora sa sledećim rangiranim ponuđačem.  

XI SPROVOĐENJE POSTUPKA

Otvaranje ponuda sprovešće se dana 24.10.2022. godine sa početkom u 14.30  časova , u prostorijama Društva i istom mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 5 dana od dana od dana sprovođenja postupka.